Secret Gardens

Pink Is My New Fuck You 2018 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 21″ x 14” (unframed)
 
A Girl Walks Home Alone at Night 2019 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 21″ x 14” (unframed)
 
Infested  2018 © Oriana Gatta / Gicleé Print / 20″ x 16” (unframed)